Резюме

     Нашето партньорство по програма Еразъм + KA229 се състои от 6 училища от шест европейски държави (Испания, Република Северна Македония, Португалия, България, Полша и Литва), свързани в амбициозен проект, чиято основна цел е да развие дигитална компетентност в учениците и усъвършенстване използването на информационните и комуникационните технологии за образование (TICE).

През последните десетилетия нашето общество претърпя значителни промени, които изискват различни реакции при формирането на бъдещите граждани. Училищата трябва да подготвят своите ученици да се изправят пред все по-сложното общество и все по-взискателния пазар на труда, характеризиращ се с международна конкуренция. В рамките на европейската референтна рамка („Стратегии на Европа 2020“) е постигнат консенсус относно целите на европейските образователни системи: нашите ученици трябва да постигнат в края на своето задължително образование основни умения, за да се развиват ефективно в променящото се общество и да участват  активно и демократично в изграждането на своето бъдеще; това са ключовите компетентности. Дигиталната компетентност  е една от осемте компетентности и представлява съществен елемент от училищното развитие. Ако днес повечето ученици имат достъп до компютри, смартфони, таблети, видео игри, интернет, социални мрежи и др., то от съществено значение е училището да играе образователна роля. В училище учениците трябва да научат правилното използване на ИКТ под ръководството на компетентен учител. По тези причини включването на ИКТ в училище е от голямо значение и се превръща в средство за представяне, за работа и усвояване на образователното съдържание.

Този проект има за цел да работи по различните учебни предмети чрез подходящо използване на ИКТ, като запознава учениците както с дигиталната грамотност, така и с развитието на критично отношение, което им позволява да оценят огромната информация, която се разпространява на мрежите. Ще започнем с въвеждането от детската градина, изчислителното мислене (РОБОТИКА) като въведение в дигиталната компетентност и в същото време ще предложим дигитални ресурси за работа по различните съдържания на учебните предмети (роден език, математика, науки, чужд език, художествен , ...), които ще бъдат показани на учениците с напредването на проекта.

 През първата година всички партньори ще осъществят голяма обща дейност за прилагане на цялото дигитално обучение: „Фирма в моето училище“. Тази дейност има за цел да разпространи предприемаческата култура сред децата, да събуди предприемаческия дух. Създаването на логото на компанията, устава, създаването на електронен имейл като комуникационен инструмент между различните кооперативи на учениците на партньорството, рекламата, етикетирането, счетоводството ще бъдат разработени с дигитални инструменти, научени от учениците. Продуктите, произведени от учениците (с рециклируеми материали, без пластмаси, ..), ще се продават на местния пазар или в училище. Парите, получени от продажбата, ще бъдат дарени на неправителствената организация „АФТ Буркина”.

Другата основна цел на нашия проект е да допринесе сред учениците за по-доброто използване на ИКТ. Често учениците са изложени на неподходящи интернет сайтове. Това ни кара да се чудим върху способността им да преценяват използването на дигиталните инструменти. Родителите и учителите трябва да играят роля в обучението на децата за ИКТ. Те ще предприемат необходимите мерки, за да могат да насочат децата добре в своя образователен път по отношение на ИКТ. През двете години на проекта ще установим основни стандарти за употреба и безопасност при използването на ИКТ и социалните мрежи. Ще разработим ръководство за деца, техните родители и учители, съдържащо стандартите за правилното използване на ИКТ. Освен това и с цел да информираме учениците и техните родители за рисковете от интернет, ние ще поканим група от полицията на всеки град да проведе конференции по тази тема. Друга голяма обща дейност ще бъде извършена от всички партньори през втората година, за да се приложи цялото обучение относно правилното използване на ИКТ: „Фестивал на късометражните филми“. Заключителната част на  фестивала на късометражните филми, направени от ученици и родители със смартфони с помощта на различни мобилни приложения и под темата „Опазване на околната среда“. Това събитие ще бъде организирано в Испания в края на 2-ра година по повод закриването на проекта. Необходимо е също така да се вземе предвид интеграцията на учениците с образователни потребности. Използването на цифрови технологии дава възможност на учениците с увреждания в обучението да придобият по-голяма самостоятелност и да преодолеят трудностите при усвояването или автоматизирането на обучението.


 Цели:

 • Разработване на дигитални умения у учениците и усършенстване използването на новите технологии в обучението;
 • Даване на възможност на децата да придобият критично отношение, което им позволява да оценяват информацията, циркулираща в мрежите;
 • Разработване на използването на ИКТ в базовите учебни предмети в обучението;
 • Безопасно  използване на ИКТ и социалните мрежи;
 • Приобщаване родителите към предимствата и опасностите от екраните;
 • Позволява на учениците със специални образователни потребности да използват дигитални инструменти за преодоляване на трудностите при придобиването учене;
 • Пробуждане на предприемаческия дух, за да се популяризират поведение и желание за  сътрудничество чрез проект „Фирма в моето училище“
 • Използване на различни мобилни приложения за производството на „късометражни филми“

 

Резултати:

 • Изработване на обяснителни файлове за родители и ученици, съдържащи стандарти и съвети за безопасност в '' използване на ИКТ

 • Създаване на файлове, съдържащи дигиталните ресурси за работа по различните учебни предмети по време на проекта

 • Реализация на файл, съдържащ подходящи ресурси за ученици със специални образователни потребности
 • Реализация на файл съдържащ „математическо мислене“, адаптиран за децата от детската градина и началните училища
 • Създаване на портал за ресурси, информация и обмен, предназначен да улесни преподаването и обучението, предназначен за учители, родители и ученици
 • Създаване и управление на училищна кооперация от най- големите ученици от всяко училище
 • Създаване на обяснителен файл на проекта „Фирма в моето училище“ чрез обяснение на дигиталните инструменти, използвани за създаване на логото на компанията, устав, електронна поща, реклама, счетоводство,…
 • Реализация на „Фестивала на късометражните филми”
 • Реализация на файл за „Фестивала на късометражните филми “, обясняващи използваните дигиталните ресурси
 • Създаване на файл, съдържащ ресурсите, които улесняват достъпа до комуникация и информация за учители, родители и ученици
 • Създаване на лого и „Уебсайт на проекта - създаване на блог във всяко училище
 • Създаване на Фейсбук страница
 • Публикуване на проекта в платформата eTwinning
 • Създаване на проект eTwinning, създаден заедно с проекта Еразъм + : „Дигитална компетентност и устойчивото развитие”

 

Нематериални резултати:

 •  Усвояване на критично отношение, което позволява на учениците да оценят информацията, която циркулира в мрежите и която им позволява да използват добре ИКТ
 • Методологичната промяна
 • Повишаване на мотивацията и академичната ефективност на учениците.
 • Развиване и усъвършенстване на знанията, придобити в областта на дигиталната компетентност на всички участници в проекта (учители, ученици и родители).